Nyomtatás

NEK 2008. 04. 10. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. április 10.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. április 10-ei
határozatai

1. A NEK elveti az üzleti modellként mûködõ egészségbiztosítási törvényt, azt vissza kell vonni, mert semmilyen módosítás nem képes megváltoztatni annak üzleti jellegét.

 

2. A NEK által elfogadott, a társadalmi egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozó törvényjavaslatot napirenden kell tartani, tárgysorozatba vételére a NEK ismételten felkéri a parlamenti frakciókat.

3. A NEK felszólítja a Kormányt, hogy:
Haladéktalanul tekintse át a szenvedélybeteg-ellátás helyzetét, benne a fekvõ- és járóbeteg-ellátás finanszírozási feltételeinek változásával és az ellátórendszer valós helyzetének feltárásával.
Olyan finanszírozási és fejlesztési-tervezési rendszert dolgozzon ki, amely biztosítja a helyi közösségek szükségleteihez igazodó szolgáltatásokhoz történõ hozzáférést.
Állítsa a népegészségügyi célok szolgálatába az egészségügyi ellátórendszert, különösen a szenvedélybetegségek területén, ne hagyja magukra a szenvedély- és különösen az alkohol-probléma által érintett betegeket és családokat. Haladéktalanul kezdjen hozzá egy átgondolt alkohol-politika megvalósításához, a korábban kidolgozott, népegészségügyi alapelvek szerint. (tovább>>)

4. A NEK felkéri a kormányfõt, akadályozza meg, hogy a távozó egészségügyi miniszter utolsó intézkedéseivel tovább rontsa az ágazat és a benne dolgozók helyzetét. Felszólítja a döntéshozókat, hogy a kiesett kórházi napidíj-vizitdíj bevételeket, ahogyan azt az államfõ is javasolta, valamennyi érintett számára maradéktalanul kompenzálják, az ehhez szükséges pénzügyi intézkedések megtételével. Ennek hiányában az érintettek jelentõs része – különösen az alapellátásban – csõdbe jut, ami veszélyeztetné a biztonságos betegellátást.

5. A NEK felszólítja az egészségügyi tárca vezetõit, ahogyan arra kormányfõ is utasítást adott, tartózkodjanak az egészségügyi alapellátás finanszírozási rendszerének átgondolatlan, ötletszerû, az érintettek egyetértését nem bíró átalakításától. Felhívja a figyelmet, hogy a rendszerváltást követõen kialakított struktúra – talán egyetlenként – valódi reform-elem volt, amely az elmúlt 16 évben bizonyította életképességét és megbízhatóságát. Ezért az ezen a téren történõ változtatásra csak rendkívüli körültekintéssel, kikristályosodott szakmai indokok és érdekek mentén, fokozatosan kerülhet sor úgy, hogy az mindenképpen a rendszer megerõsödését, de semmiképpen sem meggyengülését jelentse.

6. A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felszólítja a kormányt, hogy a gyógyszerellátásban kialakult helyzet orvoslása érdekében haladéktalanul intézkedjen, és

• szüntesse meg a szabad orvoslást korlátozó és a betegeket megalázó intézkedéseket, továbbá teremtse meg az orvos gyógyítási szabadságának feltételeit,
• szüntesse meg a gyógyszerellátás destabilizálását és vizsgálja felül támogatáspolitikáját,
• teremtse meg a feltételeit a gyógyszerbiztonság és az ellátásbiztonság érvényesülésének,
• tegyen lépéseket a gyógyszertárak mûködõképességének fenntartása érdekében,
• teremtse meg a feltételeit annak, hogy új gyógyszertárak létesítése csak valódi többletszolgáltatások esetén legyen lehetséges,
• teremtse meg a feltételeit annak, hogy a személyi jogos gyógyszerész a feladataival arányos jogkörökkel rendelkezzen,
• állítsa helyre a gyógyszerellátásban mûködõ szakemberek etikai és szakmai integritását biztosító kamarai jogköröket.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal egyetért a Magyar Gyógyszerészi Kamara gyógyszer-gazdaságossági törvény sürgõs módosítására tett javaslataival. Egyúttal kezdeményezi a gyógyszer-gazdaságossági törvény átfogó felülvizsgálatát, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény címében megfogalmazott biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás feltételeit biztosítani lehessen.

7. A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal egyetért a Magyar Gyógyszerészi Kamara gyógyszer-gazdaságossági törvény sürgõs módosítására tett javaslataival. Egyúttal kezdeményezi a gyógyszer-gazdaságossági törvény átfogó felülvizsgálatát, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény címében megfogalmazott gazdaságos és biztonságos gyógyszerellátás feltételeit biztosítani lehessen.

8. A NEK támogatja az Albert házaspár által kezdeményezett népszavazás megtartását, függetlenül attól, hogy a kormány, illetve a parlament visszavonja-e a jelenleg hatályos törvényt.

9. A NEK felkéri a parlamenti képviselõket, illetve a frakciókat, hogy mértékadó szakmai hátteret igénybe véve kiemelt sürgõsséggel tekintsék át az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmét szabályozó – az EU vonatkozó irányelve szerint súlyosan aggályos – magyar jogszabályokat, melyek az egészségügyi lobbi számára lehetõséget adnak a személyes adatokkal való rendelkezésre, az állampolgárok adatvédelmi jogainak lerombolására. Jelenleg titkos módszerekkel gyûjtenek adatokat tízmillió magyar állampolgárról halálukig.

Kiemelt videó

További videók