Nyomtatás

NEK 2009. 06. 18-ai határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2009. június 18.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2009. június 18-ai határozatai

1.     A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal megtárgyalta „Az egészség, mint alapérték az új demokratikus társadalmi szerződésben” című az egészségkultúra fejlődését eredményező új egészségpolitikát hirdető dokumentumot, és megállapította, hogy az híven tükrözi a NEK elmúlt öt éves munkája során feltártakat, lényeges részleteit tekintve több ízben valódi társadalmi vita tárgya volt,  a Kerekasztal konszenzussal hozott határozatain alapul, és így alkalmas arra, hogy a következő időszak egészségpolitikája alapjaként szolgáljon.Ezért a mai napon a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal a társadalommal való megismertetéséért és támogatásának elnyeréséért nyilvánosságra hozza e dokumentumot, és egyben a megvalósítás előkészítése érdekében átnyújtja a parlamenti pártok részére is.

2.     A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal megvizsgálta az egészségügyi szakellátás finanszírozás helyzetét és felszólítja a Kormányt, hogy azonnal hagyjon fel az ismételt, drasztikus forráskivonással, mellyel az elégtelen szolgáltatás szintjére szorította az ellátást. Az új finanszírozási rendszer bevezetése az ellátó intézményrendszer totális csődjét eredményezi. Megengedhetetlen, hogy az ellátó kapacitás további szűkítése e folyamat „eredményeként” spontán módon jöjjön létre, további súlyos torzulásokat okozva, mivel ez nemcsak a betegek veszélyeztetésében testesülne meg, de egyúttal lehetetlen helyzetbe hozná a jövő döntéshozóit egy valós egészségpolitikán alapuló rendszer kialakításában. Ezért a NEK ismételten felszólítja a Kormányt, hogy folyamatosan garantálja az egészségügy működését teljes vertikumában és pótolja a kivont forrást.

3.     A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felszólítja az egészségügyi minisztert, hogy garantálja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrző tevékenységének végrehajtása során a szakszerűséget és a hatályos jogszabályokban előírt eljárást. Haladéktalanul intézkedjen annak érdekében, hogy e tevékenység során a jogalapot nélkülöző, a szolgáltatókat indokolatlanul fenyegető és szankcionáló magatartás ne fordulhasson elő.

4.     A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal üdvözli az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerészettel kapcsolatos 2009. május 19-i ítéleteit. Megállapítja, hogy az ítéletek és az indoklásban előadottak egybevágnak a NEK gyógyszerészettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaival.

5.     A NEK pozitívan ítéli meg a Magyar Gyógyszerészi Kamarának a gyógyszerpiaci szabályozás megváltoztatására irányuló kezdeményezéseit, mivel azok teljes összhangban állnak a NEK korábbi határozataival. Az uniós bíróság által megfogalmazott elvek szerinti gyógyszerellátó rendszer megvalósulása össztársadalmi érdek (lsd. függelék). A gyógyszertárak szakmai és nemzeti kézben tartása, a patikaalapítás szabályozása, a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségének biztosítása, valamint az etikai követelmények érvényesítése a biztonságos, minőségi és költséghatékony gyógyszerellátás biztosítéka.

6.     A NEK felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az MGYK-val a gyógyszerellátás szabályozásának átalakításáról, és azonnal törölje a további deregulációt előíró szabályokat. Továbbá függessze fel a jelenlegi patikaalapítási és a gyógyszertárláncok további térnyerését lehetővé tevő fúziós szabályokat mindaddig, amíg az uniós bíróság által megfogalmazott elveknek megfelelő új szabályozás hatályba nem lép.

7.     A NEK kezdeményezi, hogy az MGYK bevonásával készüljön tételes felmérés a patikaliberalizációról és az eddig bekövetkezett károkozásról, továbbá azokról a jogszabályokról, melyek ellentmondanak az EU Bíróság által hozott ítéleteknek.

8.     A NEK a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás kérdéseit a nemzeti egészségpolitika részének tartja. A NEK ismételten kinyilvánítja, hogy az egészségügy jelenlegi etikai szabályozása nem alkalmas azoknak az egészségügyi hivatásokkal szemben támasztott követelményeknek az érvényesítésére, melyeknek minden orvos, gyógyszerész és egészségügyi szakdolgozó köteles megfelelni. Ez a betegek jogait és a betegellátás biztonságát sérti. Ezért újólag kezdeményezzük az etikai szabályozás helyreállítását és teljeskörű köztestületi kézbe adását.

Függelék

1.     A letelepedés szabadságának és a tőke szabad mozgásának uniós elvénél a bíróság szerint erősebb érdek az élet és az egészség védelme, valamint a közegészségügyi érdek.

2.     A gyógyszerellátás szervezetének és szabályozásának kialakításában – beleértve a támogatáspolitikát és a finanszírozást is – az uniós tagországoknak a nemzeti szabályozás kialakítására és fenntartására joguk van (nemzeti hatáskör).

3.     A tagállamoknak joguk van arra, hogy gyógyszertár tulajdonlását és működtetését akár kizárólag gyógyszerészeknek is fenntarthassák.

4.     A tagállamoknak ahhoz is joguk van, hogy a gyógyszertár tulajdonlásából és működtetéséből a gyógyszerpiac többi szereplőjét kizárják.

5.     A bíróság ebben az ítéletében közvetlenül nem foglalkozik a patikalétesítés (geográfiai) szabályozásával, de az indoklásból levezethető, hogy ennek a joga is megilleti a tagállamot.

6.     A nemzeti hatáskörű szabályozás nemcsak joga a tagállamoknak, hanem a bíróság szerint közegészségügyi érdekekkel, a minőségi gyógyszerellátás és a betegbiztonság garantálásának igényével (betegérdekkel) is indokolható.

7.     A gyógyszerellátó rendszer költségtakarékosságára – a közösségi pénzek nagyságrendjére és a gyors ütemben növekvő kiadásokra tekintettel – a szabályozás szintjén is oda kell figyelni. A bíróság szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyógyszertárak kizárólagos gyógyszerészi tulajdonban tartása a kiadások szempontjából megtakarításokhoz vezethet.

8.     A bíróság azt is kimondja, hogy nincs annak bizonyítéka, hogy az olaszországinál és németországinál liberálisabb szabályozások biztonságosabbak és hatékonyabbak lennének, sőt az utólagos ellenőrzésre és szankcionálásra, valamint a kötelező biztosításra épülő és a gyógyszerészt nem preferáló liberális rendszereknél semmi garancia nincs a szabályok betartására és a hatékony működtetésre.

9.     A bíróság az indoklásban kimondja, hogy

-   a gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, költséghatékonyság elvei érvényesítésének a garanciája a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségének a biztosítása,

-   a gyógyszerésztől elvárható, hogy ne csak a gazdasági hasznát vegye figyelembe, hanem a felkészültsége, gyakorlata és hivatástudata révén a betegérdeket és a költségtakarékosság elvét is,

-   a gyógyszerésszel szemben hivatásetikai követelmények is támaszthatók.

10. Az uniós bíróság lényegében az etikus modell magasabb értéke mellett kötelezte el magát a liberális modellel szemben.

11. Az uniós bíróság döntése a politika mozgásterét jelentősen megnövelte a változtatásra, mely kiterjedhet

-   a patikalétesítés és -működtetés újraszabályozására,

-   a személyes gyógyszertár-működtetési jog rendezésére,

-   az idegen tulajdonosok kizárására/szerepének korlátozására, akik között kiemelten lehet foglalkozni

o       a gyárakkal, nagykereskedőkkel,

o       az orvosokkal,

o       az off-shore cégekkel,

-   a patikaláncok korlátozására,

-   a minőségi/etikai szabályozás helyreállítására,

-   az árszabályozás újragondolására,

-   a patikán kívüli és az internetes gyógyszerforgalmazás újragondolására és újraszabályozására.

Kiemelt videó

További videók